Cụm Công nghiệp – Khu Công nghiệp

  • Xây dựng Hạ tầng kĩ thuật
  • Xây dựng đường xá
  • Lắp đặt Điện, Nước công trình
  • Xây dựng, lắp dựng Nhà xưởng