Dự án ĐH.01 – Vũ Thư, Thái Bình

Công trình bắt đầu triển khai