Cầu Pò Háng – Đình Lập, Lạng Sơn

Cầu Pò Háng gồm 5 nhịp dầm I33. Cầu được triển khai từ đầu năm 2019 …