Cầu Trạm Xá – Tiền Hải, Thái Bình

Cầu Trạm Xá có kết cấu 3 nhịp dầm bản. Cầu được triển khai từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019

  • Khi mới bắt đầu:

  • Khi đã hoàn thành