ĐƯỜNG LŨNG VÀI – BẢN PẺN ĐT.229 – LẠNG SƠN

Đường được triển khai xây dựng năm 2018