ĐƯỜNG ĐH.76 – QUỲNH PHỤ

Đường đã được thi công hoàn thành vào tháng 6 năm 2018. Chiều dài toàn tuyến 12Km